Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Kommittén för underhåll- och korrosionsfrågor i cellulosatillverkarnas fiberlinje - Fiberlinjekommittén

§ 1 Status och firma 
Fiberlinjekommittén är en ideell förening och dess firma är Kommittén för Underhåll- och Korrosionsfrågor i Cellulosatillverkarnas Fiberlinje - Fiberlinjekommittén. 

§ 2 Verksamhet 
Föreningen har till ändamål att: 
- fungera som en samlande intresseorganisation i frågor som berör underhåll och korrosion i cellulosatillverkarnas fiberlinje, 
- verka för att god miljö, personsäkerhet, driftsäkerhet och driftekonomi beaktas inom teknikområdet, 
- uppmuntra och öka spridning av teknisk information mellan företagen inom verksamhetsområdet, 
- bevaka, föra statistik och rapportera skador från medlemmarnas företag rörande korrosion och mekaniska skador på fiberlinjens tryckkärl och övrig utrustning, 
- bevaka och bidraga till utvecklingen av tekniken genom att följa FoU nationellt och internationellt, 
- verka för ändamålsenliga regler och normer och i övrigt vara beredningsorgan i remissärenden, 

§ 3 Ekonomisk målsättning 
Föreningen har inget eget ekonomiskt vinstsyfte. 
Dock skall föreningens tillgångar förvaltas varaktigt så att avkastningen förslår till att stödja teknisk forskning och utveckling inom föreningens verksamhetsområde samt till föreningens andra aktiviteter. 

§ 4 Medlemskap 
Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. Som medlemmar i föreningen kan anslutas alla svenska och norska massafabriker samt institutioner och organisationer där forskning och utveckling som kan ha betydelse för verksamhetsområdet bedrivs. Varje fabrik räknas som en medlem. 
Varje föreningsmedlem utser en ansvarig föreningsrepresentant samt en eller flera kontaktmän. 
Föreningsavgift utgår för kalenderår med av föreningsstämma fastställt belopp. Föreningsavgiften skall erläggas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämma. 
Varje medlem har vid föreningsstämma en röst. Genom fullmakt skall medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem, dock må rösträtt enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom koncern för koncernens samtliga medlemmar. 

§ 5 Föreningens styrelse 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst tolv och lägst fem ledamöter valda för en tid av två år. En av ledamöterna utses av ÅF Industry. Övriga styrelseledamöter utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. Den av ÅF Industry utsedda styrelseledamoten skall tillika vara styrelsens sekreterare. 
Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
Föreningens sekretariat handhas av ÅF Industry. 

§ 6 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen skall tillse att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa samt föreslå föreningsavgift.

Det skall särskilt åligga styrelsen 
att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut, 
att årligen avge förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt senast fyra veckor före föreningsstämma till revisorerna avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen. 
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst två, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 

§ 7 Valnämnd 
Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre personer som utses vid ordinarie föreningsstämma. Nämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter. Valnämnden skall även framlägga förslag på revisor att väljas för en tid av ett år.

§ 8 Förvaltning av föreningens medel 
Styrelsen skall förvalta föreningens medel och därvid åstadkomma största möjliga avkastning. 

§ 9 Räkenskaper 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
Föreningens räkenskaper och medelsredovisning handhas av sekreteraren eller av den som styrelsen beslutar och revision sker genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor. 

§ 10 Revisionsberättelse 
Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast den sista mars, eller dock senast en vecka före ordinarie föreningsstämma. 

§ 11 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång årligen inom sex månader efter det att verksamhetsåret gått ut. Följande ärenden skall därvid behandlas: 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Val av sekreterare vid stämman 
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
4. Dagordning 
5. Justering av röstlängden 
6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 
8. Fråga om fastställelse av balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar 
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår 
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 
12. Val av styrelse samt styrelsens ordförande 
13. Val av revisorer 
14. Tillsättande av valnämnd 
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor för ordinarie föreningsstämma. 

§ 12 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna så begär. 

§ 13 Kallelse till föreningsstämma 
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Andra än sålunda angivna ärenden må icke avgöras. 

§ 14 Stadgeändring 
För stadgeändring fordras beslut av ordinarie föreningsstämma, vars beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande föreningsmedlemmar. 

§ 15 Föreningsmedlems uppsägning 
Föreningsmedlem äger uppsäga sitt medlemskap till upphörande vid ett verksamhetsårs utgång genom att senast före utgången av verksamhetsårets tredje kalenderkvartal ha uppsagt medlemskapet. Sådan uppsägning skall skriftligen tillställas föreningens sekretariat. Fram till dess medlemskapet har upphört är föreningsmedlem skyldig att betala föreningsavgift. 

§ 16 Föreningens upplösning 
Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Vid den andra av dessa föreningsstämmor skall minst hälften av medlemmarna vara företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Vid föreningens upplösning skall föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömande erfordras för uppfyllande av andra förpliktelser, överlämnas till medlemmarna. 


Totalt antal besökare för sidan:27