Fiberlinjeträffen i Skärblacka 30 maj 2007

Rapport från årets träff hos Billerud Skärblacka

Vi var ca 50 personer som med intresse tog del av Skärblackas arbete med att öka säkerheten på bruket, Metsos säkerhetspolicy och säkerhetsrutiner vid installationer och Flygvapnets mycket långa arbete runt säkerhet. Föredragen om säkerhet på Skärblacka bruk och delar av Metsos presentationer om säkerhet i deras vardag finns tillgängliga via länkar nedan. 

Massa- och pappersindustrin ligger långt efter flyget och oljeindustrin, när det gäller säkerhetstänkande. Inom massa- och pappersindustrin ses säkerhet fortfarande mer som en handläggarfråga än en ledningsfråga enligt Mats Svensson som arbetat inom Flygvapnet. För att lyckas bra måste det fullt ut vara en ledningsfråga och vidare bör man ta död på He-Man-kulturen. 

Dock gnetar vi på inom massa- och pappersindustrin för att lyfta oss. Joakim Fridström, Glenn Norman och Stefan Karlsson berättade om hur man på Skärblacka bruk ” svetsat samman” underhålls- och driftspersonal i sitt dagliga arbete, ökat medvetenheten om risker vid underhåll, ökat graden av ordning och reda, skapat förbättringsgrupper och fördelat ansvar tydligt. Resultatet är bättre arbetsmiljö och nya produktionsrekord flera år i rad. 

I Skärblacka anser man att ”Allt arbete som kan innebära fara skall riskbedömas”: ett föredrag framfört av Tommy Persson. Alla faror som man identifierat vid en riskanalys avseende ett område finns samlade i en och samma folder och kommuniceras till alla som vistas där. Vi deltagare fick ta del av den folder som berör massbruket. Viss övergripande information om säkerhet måste alla på bruket ta del av. Tommy ansåg att man nått ett stadium, där riskbedömningen börjar fungera i praktiken. Det är inget som kommer av sig självt, utan måste nötas in. 

Basen för Metsos säkerhetsarbete är att alla olyckor går att förebygga och att personligt ansvar krävs - allas medverkan är en nödvändighet: framfört av Sten Andersson. Vidare måste man följa lagar och regler, i det land där man verkar. Göte Gyllenfred redogjorde för Metsos tillvägagångssätt med arbetsmiljöplaner, -organisation och -arbete vid installationer. 

Vi fick förstås också intressent information om Skärblacka och Skärblacka som ett av fyra bruk i Billerud av Curt Johansson och P O Amren. Tre viktiga investeringar under senare år är det nya renseriet som servar 3 linjer (uppstart 2000), två nya pressar samt sileri i linje 2 för säckpappersmassa (uppstart 2001-2002) och den nya mottrycksturbinen (uppstart 2006). 

Att Skärblacka valde en avvattningspress följd av en tvättpress från Metso som ersättning för de gamla Lindsbladsfiltren i linje 2 var inte en slump. DD-tvätten från Andritz valdes bort, då den ger lägre torrhalt och därmed blir ett sämre vätskelås mot pappersbruket. Vidare bedömde Skärblacka att apparaten var för tung för befintlig byggnad. Provkörningar på laboratorium visade att säckpappersmassan med Kappatal ca 50 pluggade i Kvaerners tidiga Compact-press emedan Metsos pressar gav goda resultat. Efter en tids körning i fabrik pluggade dock pressarna ett antal gånger till följd av beläggningar av harts och CaCO3. I början rengjorde man med syra. Av en slump valdes sedan dispergeringsmedel, som idag tillsätts kontinuerligt och hindrar bildning av beläggningar.

Föredragningarna var så intressanta och åhörarna så positivt frågvisa att det blev lite bråttom iväg på rundvandrig i fabriken. Som besökare kan man klart säga att två av ”S:en” i ordning och reda fungerar, städa och se till. Det var mycket prydligt och ordnat i fabriken. 

Dagen avslutades med god middag och sång av Lotta Kjellström på Grand Hotel. Därefter trängdes vi i puben. 

Tack alla ni på Skärblacka Bruk för en trevlig och välarrangerad träff och tack alla föredragshållare! 

Men än är det inte riktigt slut. Många operatörer undrade hur man kommer åt medlemssidorna på Fiberlinjekommitténs hemsida i samband med Peter Anderssons presentation om kommittén, skadefall och skaderapportering. En uppmaning till Er kontaktpersoner på bruken samt styrelsemedlemmar: sprid användarnamn och lösenord till era medarbetare. 

Länkar till flera av föredragen som hölls under dagen finner du nedan:


Totalt antal besökare för sidan:131